Velkommen til GIC

Atletik & motion

Seneste Nyheder

Vedtægter


Glostrup Idræts Club

Atletik & Motion

Stiftet 1. april 1922

Version 2014


§ 1 - Navn og hjemsted

Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion er en klub tilsluttet Glostrup Idræts Club og benytter normalt betegnelsen GIC - Atletik & Motion. Klubben er desuden tilsluttet Dansk Atletik Forbund, Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger og evt. andre organisationer.

Klubben har hjemsted i Glostrup Kommune.

§ 2 - Formål

Det er klubbens formål at samle medlemmer fra Glostrup og omegn til to hovedaktiviteter: Atletik og motion. Med udgangspunkt heri er det yderligere klubbens formål at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar såvel i klubben som i det lokale samfund.

Klubben kan optage andre aktiviteter, som ikke i forvejen findes i Glostrup Idræts Club.

§ 3 - Medlemskab og kontingent

Som medlem kan optages enhver, der kan gå ind for klubbens formål - og som ikke er i restance overfor klubben. Klubbens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter klubbens vedtægter. Overtrædelse kan medføre eksklusion.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for de forskellige grupper.

Medlemmer, som på generalforsamlingen ikke har betalt kontingent inklusive indeværende periode eller i øvrigt skylder klubben penge, har ikke stemmeret. Medlemmer, som er i restance i max. 6 måneder, får et kortere tidsrum til at bringe forholdet i orden. Er medlemmet herefter stadig i restance, slettes vedkommende af medlemslisten uden yderligere meddelelse og kan først optages igen, når restancen er indbetalt.

Udmeldelse er kun gyldig, hvis det sker skriftligt (E-mail) til klubbens kasserer, senest ved udgangen af en kontingentperiode.

§ 4 - Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og afgør ved simpelt flertal de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den.

Til vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer kræves dog 2/3 - to tredjedele - af de afgivne stemmer. På generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer stemmeret fra det år, de fylder 14 år, forudsat de ikke er i restance (se § 3), og forudsat de har været medlem i mindst 30 dage (se dog § 9 vedr. klubbens opløsning eller udtræden af GIC). Medlemmer skal være fyldt 18 år for at kunne vælges til bestyrelsen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte og afholdes inden udgangen af februar måned. Der indkaldes med 21 dages varsel ved direkte skrivelse til samtlige medlemmer eller ved annoncering i hjemmesiden.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt indgives til formanden eller forretningsudvalget senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dirigenten underskriver referatet senest 4 uger efter generalforsamlingen.


§ 5 - Dagsorden

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens og udvalgenes beretninger

4. Forelæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og udvalg, alle for 1 år

7. Valg af 2 revisorer og 1 -suppleant, alle for 1 år

8. Eventuelt

§ 6 - Bestyrelse og udvalg

Klubbens aktiviteter ledes og koordineres af bestyrelsen samt udvalg, som vælges på generalforsamlingen:

Bestyrelsen består af klubbens formand samt formændene for:

· Økonomiudvalget (kasserer)

· Ungdomsudvalget

· Seniorudvalget

· Veteranudvalget

· Motionsudvalget

· Instruktionsudvalget

· Stævneudvalget

Næstformanden vælges blandt bestyrelsen.

Udvalg, hvor formanden kan deltage i bestyrelsesmøder:

· Lovudvalget

· Materieludvalget

· PR-udvalget

· Statistikudvalget

· Klubhusudvalget


Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted. I tilfælde af varigt forfald fra ét af bestyrelsesmedlemmerne supplerer bestyrelsen sig indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsens arbejdsområder er nedfældet i en organisationsplan, der kan ændres af bestyrelsen, når meddelelse gives til medlemmerne.

Bestyrelsen afgør mere principielle sager, og der afholdes møder 4 - 6 gange årligt eller så ofte et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 4 fremmødte, heraf én fra forretningsudvalget.

· Forretningsudvalget

Består af formand, næstformand samt yderligere 1-2 bestyrelses medlemmer. Sidstnævnte vælges af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen.

Forretningsudvalget ekspederer løbende sager, hastesager og holder sig i nær kontakt med hinanden.


§ 7 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne. Heraf skal mindst 12 af de underskrivende møde på den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter anmodningen er modtaget.

§ 8 - Regnskab og revision

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Regnskab med revisorpåtegning forelægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen underskriver regnskabet efter vedtagelsen på generalforsamlingen.

Foreningens formue anbringes i anerkendte pengeinstitutter. Tegningsret overfor pengeinstitutter har kassereren. (Tegningsretten overføres til Formanden ved Kasserens forfald)

Tegningsret overfor Glostrup Kommune vedr. ansøgninger om almindelige tilskud, tildeling af lokaler m.v. har formanden eller kassereren. Tegningsret overfor Glostrup Kommune vedr. øvrige ansøgninger har forretningsudvalget i fællesskab.

§ 9 - Opløsning eller udtræden af GIC

Beslutning om klubbens opløsning eller udtræden af Glostrup Idræts Club kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

På denne generalforsamling har kun de personer stemmeret, der har været medlem det seneste år op til generalforsamlingen, og det kun såfremt betingelserne i § 3 afsnit 3 i øvrigt opfyldes.

På generalforsamlingen kræves 5/6 - fem sjettedele - af de afgivne stemmer til gyldig beslutning.

Ved udtræden af Glostrup Idræts Club tager GIC - Atletik & Motion sine aktiver og passiver med sig. Ved opløsning af GIC - Atletik & Motion tilfalder aktiver og passiver Glostrup Idræts Club. Hvis GIC ikke skulle bestå, tilfalder aktiver og passiver Dansk Atletik Forbund.

Disse vedtægter er trådt i kraft fra og med vedtagelsen 28. februar 2006.

26. februar 2013. Revideret 25. februar 2014

Har du spørgsmål til klubben?

Vores sponsorer

Glostrup Idræts Club - Atletik & Motion